English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד והדרכה דפי עבודה תרומות
 
 

ספרי כיתה א' ספרי כיתה ב' ספרי כיתה ג' ספרי כיתה ד' ספרי כיתה ה' ספרי כיתה ו' כיתה ב' הסבר לעמוד מעבר לתחום האלף. התנסות חווייתית במספרים עד 1,000 מפתחת את תפיסת הכמות בדרך ידידותית המבוססת על העיקרון: מוחשי – ציורי – מופשט. לפי הגישה הספירלית לציורים עצמם יש מסר: זו חוויה נפלאה לאגוד את המקלות לעשרות ואת העשרות למאות - העיסוק במתמטיקה מהנה. לפי הגישה הספירלית הילד חווה את המשמעות של המספר 1,000 באותו אופן שבו חווה בכתה א' את המשמעות של המספרים בתחום המאה. תחושת הכמות נקנית באמצעות המנייה והארגון של הפריטים. הסבר לעמוד בתרגיל (3) נסקרים הקשרים האפשריים בין אותו שלם לחלקיו. בתרגיל (4) פעולת החיסור מאפשרת השוואה בין שני שלמים. בעוד שבחיסור של גריעה ובחיסור של הפרדה אנו עוסקים בשלם אחד וביחסים בינו ובין חלקיו, בחיסור של השוואה אנו עוסקים בשני שלמים ובהשוואתם. עימוד שתי המשמעויות של החיסור זו ליד זו מחדד את הבחנה בין משמעויות החיסור. הבחנות כאלה מקנות את המשמעויות של פעולות החשבון. היכולת לפתור בעיות חשבוניות מותנית בהבחנות אלו. הסבר לעמוד שפה גרפית משמשת לתיאור תהליך ההקבצה המבוסס על המבנה העשרוני של המספר. החצים מצביעים על כיוון החישוב. התלמידים רוכשים את המיומנות של קריאת התיאור הגרפי של התהליך והבנת הסיבה לדרך החישוב. הסבר לעמוד ספרי "מתמטיקה יסודית" מציעים דפי חזרה שנועדו להזכיר, לבסס, לחזק ולסכם ידע שנרכש. בעיה 8: חיסור של גריעה (הורדה, הפחתה); בעיה 9: חיסור של הפרדה (מיון); בעיה 10: שילוב של חיסור של הפרדה וחיסור של השוואה (השוואת שני שלמים). הסבר לעמוד ספרי "מתמטיקה יסודית" מושתתים על הגישה האוריינית להוראת המתמטיקה, המדגישה את הקשרים בין הפרקים השונים של המתמטיקה לבין חיי היומיום, ללשון המדוברת, ליחידות המידה השימושיות ולחישובי השנתות בכלי המדידה השונים. הסבר לעמוד בחלק העליון של העמוד אנו מדגישים הבחנה בין הכופל, המונה את מספר הקבוצות, לבין הנכפל, המונה את מספר הפריטים בכל קבוצה. לצד הדיוק הלשוני, קיימת הקפדה על הדיוק המתמטי: בחלק התחתון של העמוד ניתנת ההוכחה המתמטית לחוק החילוף של הכפל. את הקבוצה השלמה של הדגים אפשר לארגן לארבע קבוצות של שני דגים, או לשתי קבוצות של ארבעה דגים. התוצאה תהיה שווה בשני המקרים. המסקנה המתבקשת: חוק החילוף של הכפל נכון לגבי התוצאה הסופית (המכפלה), אבל התהליך שהביא לתוצאה זו שונה. ההבחנה בין הכופל לנכפל חשובה לפיתוח החשיבה המתמטית וסוללת את הדרך להבחנה בין חילוק לחלקים וחילוק להכלה. הסבר לעמוד בכפל אנו מחשבים את השלם, בחילוק השלם הוא הנתון. חילוק לחלקים : חישוב מספר הפריטים בכל קבוצה (חישוב הנכפל). הסבר לעמוד חילוק להכלה : חישוב מספר הקבוצות (חישוב הכופל). הסבר לעמוד בעמוד זה מוצגת הגישה האינטגרטיבית של ספרי "מתמטיקה יסודית", לפיה אותם עקרונות קושרים את פרקי המתמטיקה ואת חיי היומיום זה לזה. ילדים המכירים את היחידות המשמשות אותנו ביומיום מבצעים את החישוב בהן באופן טבעי וכך מבססים את הידע שרכשו.

 
.....
....