English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד והדרכה דפי עבודה תרומות
 
 

ספרי כיתה א' ספרי כיתה ב' ספרי כיתה ג' ספרי כיתה ד' ספרי כיתה ה' ספרי כיתה ו' כיתה ג' הסבר לעמוד הרחבה והעמקה של המבנה העשרוני. ההבחנה בין אחדות הבונות את כל המספר, לבין אחדות בודדות שאי אפשר לקבצן לעשרות כי הן פחות מ-10, חלה גם על העשרות והעשרות הבודדות שלא ניתן לקבצן למאה, וכך הלאה. הסבר לעמוד שימוש בשפה גרפית לתיאור יחסי ב... (יחסים המובילים לחיבור או לחיסור). הסקיצות הן אחד האמצעים הדידקטיים הידידותיים לתלמידים ולמורים. הן משמשות לתיאור יחסי ב... לעומת יחסי פי ... (יחסים המובילים לכפל או לחילוק). בהמשך הלימוד מסייע השימוש בסקיצות להבנת יחסים מורכבים ומופשטים. הסבר לעמוד דוגמה לשילוב יחס פי ... עם יחס ב... . הסבר לעמוד דגש מיוחד מושם בספרי "מתמטיקה יסודית" על יחידות מידה, אסטרטגיות של פתרון, חישובים עם יחידות מידה, המרת יחידות: קיבוץ ופריטה, ושילוב כל אלה בבעיות ובסקיצות שמתארות את הקשרים בין מרכיבי הבעיות. הסבר לעמוד תשומת לב מיוחדת ניתנת בספרי "מתמטיקה יסודית" לסוגים שונים של יחידות מידה, כהכנה לחשיבה מדעית וטכנולוגית. בספרים נעשה קישור בין יחידות משקל לשיטה העשרונית. הספרים מפתחים גישה למכשירי מדידה ולקשר בין השנתות לשיטה העשרונית. הסבר לעמוד הכרת היחידות והבנת עקרונות החישובים בהן נעשית באמצעות בעיות, המחייבות שימוש באסטרטגיות פתרון של המרה ופריטה. הסבר לעמוד דוגמה לדף תרגול ביחידות מעורבות. הסבר לעמוד לימוד יחידות הקיבולת הוא חווייתי. הילדים מתנסים ביציקת נוזלים לכלי מדידה ובמדידת תכולתם. בכלים המצויים במעבדות ובחנויות הסימון של יחידות הקיבולת נעשה באותיות לטיניות. הילדים לומדים לזהות את הסימונים המקובלים בעברית ובאנגלית לליטר ומיליליטר, כל זאת במטרה לקרב את המתמטיקה למציאות למדעים. הסבר לעמוד דגש מיוחד מושם על הקניית העקרונות המתמטיים המשותפים לחישובים של מספרים טבעיים, אורך, משקל וקיבולת. יחידות שטח, נפח ומעלות של זוויות נלמדות באותה גישה. הסבר לעמוד יחידות הזמן דורשות התייחסות מיוחדת בשל העירוב שיש בהן של שיטות ספירה שונות (בשעה 60 דקות, ביממה 24 שעות, בשבוע 7 ימים, וכו'). הן נלמדות על ידי שילוב בעיות מילוליות, חישובים, שימוש בקו זמן לתיאור יחסי הזמן ואסטרטגיה של חישוב הנשענת על אותם עקרונות שנלמדו בעבר. ילד שלמד לקרוא סקיצות ולהבין שהן מייצגות יחסים יוכל בקלות להבין את קו הזמן. תלמידים הלומדים ביסודיות כזו את יחידות המידה כשהן משולבות בבעיות מסוגים שונים מגיעים להבנה עמוקה יותר במקצועות מדעיים כמו פיסיקה, כימיה ודומיהם.

 
.....
.....