English  |  דף הבית  |  צרו קשר  
ספרי לימוד והדרכה דפי עבודה תרומות
 
 

ספרי כיתה א' ספרי כיתה ב' ספרי כיתה ג' ספרי כיתה ד' ספרי כיתה ה' ספרי כיתה ו' כיתה ה' הסבר לעמוד הוראת השברים העשרוניים היא המשך ישיר של הוראת המספרים הטבעיים ושל שימוש בכלי מדידה יומיומיים כמו סרגל ומאזניים. הסבר לעמוד חזרה על תהליך ההמרה ויישומו בשבר העשרוני. דוגמה ללימוד ספירלי המחזק את הידע הקודם ומבסס את הידע החדש. כך נבנית תובנה מתמטית. ההשקעה בהבנת המבנה העשרוני בכתות הנמוכות סוללת את הדרך להבנה של השבר העשרוני. הסבר לעמוד הקניית הכפל של השבר העשרוני במספר שלם נעשית באמצעות יחידות מידה, כלי מדידה, בעיה מילולית ותיאור גרפי של התהליך המוביל לפתרון. שילוב כזה מבטא את הגישה האוריינית-אינטגרטיבית. הסבר לעמוד ההבחנות הדקות של משמעות הפעולות האריתמטיות מפתחות את החשיבה המתמטית. לפנינו הבחנה בין כפל המוביל לשלם אחד (בעיה 15),לבין כפל שיש בו השוואה בין שני שלמים (בעיה 16) והוא מבטא יחס בין אותם שלמים. הסבר לעמוד פעולת החילוק נלמדת בדומה לפעולת הכפל באמצעות יחידות, כלי מדידה ובעיות. שילוב יחידות המידה בכל שלב של הלמידה מחזק את ההבנה של תפקיד הכינויים בתיאור מתמטי ומדעי של מצבים מגוונים. הסבר לעמוד התלמידים מבינים שמדידת נפח פירושה מניית מספר קוביות-היחידה שהוא מכיל. הם לומדים לבנות גוף על פי תרשים. בצורה זו הם חשים את המשמעות של חישוב נפח. הסבר לעמוד ההכנה המוקדמת של קריאת הסרטוט והכרת הצורה של יחידת הנפח מאפשרת הצגה של הסנטימטר המעוקב. הסבר לעמוד השיטה נעזרת ביחידות נפח להקניית מספרים של מאות אלפים, עד למיליון. הידע הגיאומטרי שנרכש הופך לכלי להקניית התחושה של מספרים גדולים. הסבר לעמוד התרגול המוצע בעמוד זה מצביע על רמת ההבנה הגבוהה שאליה מגיעים התלמידים. התלמידים יודעים לפתור בעיות אלה באמצעות סקיצות, ואינם נזקקים לשיטות אלגבריות שלעתים עוקפות את תהליכי החשיבה התורמים להבנה. הסבר לעמוד מכפלת שבר פשוט בשבר פשוט נלמדת תוך הקניית משמעות לפעולה באמצעות בעייה והצגה גרפית-ציורית של מערכות היחסים בין מרכיבי הבעיה. שילוב מרכיבים אלה יוצר שיטה ידידותית המצטיינת מצד אחד בפשטות ומצד שני ברמה גבוהה של הבנה מתמטית. הסבר לעמוד ספרי מתמטיקה יסודית מתמקדים בתהליכי חשיבה, לכן הם מתייחסים למספר דרכים לפתרון, ולמספר צורות כתיבה. בדרך זו נוצרת הגמשת החשיבה והעמקתה. כדי שהשימוש בסקיצות לא יהיה בלעדי מובא הפתרון עם סקיצות ובלעדיהן. הסבר לעמוד חישוב שטח של מקבילית מחייב הכרת הגבהים השונים שלה. ספרי "מתמטיקה יסודית" מציגים את כל אפשרויות הפתרון שמזמנת הבעיה הנדונה, לכן מוצגים שני גבהים ונוסחת השטח שחישובה נעשה בשני אופנים. התלמידים לומדים להתבונן בכל היבטיה של בעיה נתונה.

 
.....
.....
..